Ochrana osobních údajů

Pro účely ochrany osobních údajů vystupuje společnost Information service 24 s.r.o. dále jen (is24)

Cookies

Při návštěvě našich internetových stránek používáme cookies, tedy malé textové soubory, které jsou ukládány na vašem počítači a vašim prohlížečem. Slouží k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přístupná, efektivní a bezpečná. V cookies nejsou ukládána hesla. Většina námi používaných cookies jsou takzvané session cookies. Ty jsou po ukončení vaší návštěvy automaticky resetovány, jakmile se odhlásíte. Ukončíte-li session, tím že prohlížeče zavřete, zůstane cookie nějakou dobu uložen a následně přepsán nebo smazán klientem (tedy např. váš PC, nebo tablet). Naše cookies nezpůsobí na vašem počítači žádné škody a neobsahují viry.

Webtracking

Na našich internetových stránkách se technologií web controllingu data shromažďují v pseudoanonymizované podobě a ukládají výlučně za účelem optimalizace. Z těchto dat jsou vytvářeny uživatelské profily pod pseudonymy. K tomu se používají cookies, které ale data shromažďují a ukládají výlučně jako pseudonymy. Data neslouží k tomu, aby návštěvníka těchto stránek osobně identifikovala, a nejsou spojována s daty přes nositele pseudonymu. Máte možnost konfigurovat váš prohlížeč tak, abyste byli informováni, jakmile mají být cookies umístěny, a případně tuto možnost odmítnout. Kromě toho můžete instalaci cookies příslušným nastavením zabránit. Pak je ale možné, že nebudete moci využívat všechny funkce této stránky v plném rozsahu. Nebudou uloženy žádné osobní údaje. IP adresa uživatele není identifikovatelná a neumožňuje zpětné dohledávání návštěvníků těchto stránek.

Zpracovávání osobních dat

Pro zasílání publikací a newsletterů nabízených a vámi objednávaných na našich internetových stránkách budete v objednávkovém formuláři dotazováni na vaše jméno, adresu a e-mailovou adresu. Tato data jsou ukládána a slouží výlučně k odeslání zásilky. V žádném případě nebudou poskytována třetím osobám. Uvedením vašich dat (jména, adresy, e-mailové adresy) do formuláře a zakřížkováním čtverečku nám poskytujete souhlas s uložením dat a jejich použitím k odeslání požadovaných informací. Tento souhlas je vydáván dobrovolně. Nevydání souhlasu nemá žádný vliv na plnění smlouvy. Osobní data zadaná s objednávkou newsletteru zůstanou uložena do té doby, dokud jejich odběr nezrušíte. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinností do budoucna vůči společnosti VIAIN.

Informace o ochraně údajů pro klienty a ostatní subjekty údajů1 Prostřednictvím následujících informací bychom Vám rádi nabídli přehled o tom, jakým způsobem u nás dochází ke zpracování Vašich údajů a jaká jsou Vaše práva vyplývající ze zákonů na ochranu osobních údajů. Do jaké míry jsou Vaše údaje zpracovány i způsob, jakým jsou používány, záleží především na tom, jaké služby od nás požadujete nebo jaké si s námi sjednáte. Ne všechny části těchto informací se Vás tedy musejí týkat.

Kdo za zpracování údajů zodpovídá a na koho se mohu obrátit?

Za zpracování údajů zodpovídá
VIAIN
Sokolovská 40
360 05Karlovy Vary
zastoupená Mgr. Michal Riško (m.risko@is24.cz)

Jaké jsou naše zdroje dat a jaká data využíváme?

Zpracováváme osobní údaje, které získáváme od svých klientů a ostatních dotčených osob v rámci našeho obchodního vztahu. Kromě toho zpracováváme také osobní údaje legitimně získané z veřejně dostupných
zdrojů (např. z registru dlužníků, katastru nemovitostí, rejstříku obchodních společností a sdružení, tisku nebo internetu) nebo které nám byly v souladu se zákonem
poskytnuty společnostmi třetími osobami v rozsahu nezbytném pro poskytování našich služeb. Mezi relevantní osobní údaje patří informace o totožnosti osoby (jméno, bydliště a ostatní kontaktní údaje, datum a místo narození, státní příslušnost), legitimační údaje např. oprávnění zástupci, potenciální zájemci o produkty, ostatní partneři jako např. poskytovatelé zajištění (např. údaje z průkazů totožnosti) nebo též autentizační údaje (např. podpisový vzor). Mohou sem dále patřit i údaje, vyplývající z plnění smlouvy. (např. příkaz k úhradě), údaje vyplývající z plnění našich smluvních povinností (např. informace o platebních
transakcích), informace o Vaší finanční situaci a jiné údaje srovnatelné s výše uvedenými kategoriemi.

Co je účelem zpracování Vašich údajů (účelem zpracování osobních údajů) a na jakém právním základě k němu dochází?
Osobní údaje zpracováváme v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 neboli obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s ostatními platnými právními předpisy.
a. za účelem splnění smluvních povinností (článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR)
Údaje jsou zpracovávány za účelem poskytování a zajišťování bankovních a finančních služeb ve spojení s plněním našich smluv uzavřených s našimi klienty nebo za účelem plnění předsmluvních opatření na základě dotazů. Účel zpracování údajů je především dán
konkrétním produktem (např. účet, úvěr, plány stavebního spoření, cenné papíry, vklady,
zprostředkovatelské služby) a může mj. zahrnovat hodnocení potřeb, konzultace, řízení a správu majetku a realizaci transakcí. Podrobnější informace o účelu zpracování údajů.

V rámci vyvážení (ochrany) oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR)
Nad rámec vlastního plnění smlouvy budeme v nezbytném rozsahu zpracovávat Vaše údaje za
účelem ochrany oprávněných zájmů naší společnosti a
třetích stran. Příklady:
– konzultování a výměna údajů nebo stanovení rizika neplnění související s úvěry, koumání a optimalizace postupů pro analýzu potřeb přímého kontaktu s klientem, reklama nebo průzkum trhu či mínění, pokud jste nevznesli námitku proti použití svých údajů, podávání žalobních návrhů a návrhů obhajoby v případě právních sporů, zajištění bezpečnosti a provozu informačních systémů banky, prevence a vyšetřování trestných činů,
Sledování a záznam obrazových informací za účelem výkonu práv na ochranu majetku a
Informace o ochraně údajů pro klienty a ostatní subjekty údajů oprávněných zájmů (domiciliary rights), ke shromažďování důkazů v případech napadení či podvodů nebo jako doklad o výběrech a vkladech, např. u bankomatů opatření za účelem zabezpečení budov a systémů (např. kontrola vstupu), opatření za účelem ochrany našeho práva na ochranu majetku a oprávněných zájmů (domiciliary right), opatření za účelem řízení obchodu a zdokonalování služeb a produktů, řízení rizik v rámci skupiny Commerzbank. na základě Vašeho souhlasu (článek 6 odst. 1 písm. Nařízení GDPR). Za předpokladu, že jste nám udělili svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro jisté účely (např. poskytování údajů v rámci skupiny IS24, analýza údajů o platebních transakcích pro marketingové účely, fotografie pořízené v souvislosti s akcemi, zasílání informačních newsletterů), je takové zpracování na základě Vašeho souhlasu v souladu se zákonem. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.
Totéž platí i pro odvolání udělení souhlasu, který nám byl dán před datem účinnosti Nařízení GDPR, tj. přede dnem 25. 5. 2018. Odvolání souhlasu platí pouze do budoucna a nemá vliv na legitimitu údajů zpracovaných do okamžiku odvolání.

Na základě právních předpisů (článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR) nebo ve veřejném zájmu (článek 6 odst. 1 písm. e) Nařízení GDPR) účely zpracování zahrnují mj. také hodnocení úvěrové bonity klienta, ověření totožnosti a stáří, prevence podvodu a praní špinavých peněz, dodržování povinnosti kontroly a oznamovací povinnosti na základě daňových zákonů a hodnocení a správu rizik.

Kdo moje údaje získá?

V rámci IS24 získají k Vašim údajům přístup příslušná oddělení, která je potřebují k plnění našich smluvních a zákonných povinností.  Jedná se o společnosti spadající do kategorie bankovních a IT služeb, logistiky, tisku, telekomunikací, vymáhání pohledávek, konzultantských společností i společností z oblasti prodeje a marketingu.

Pokud nebude pro účely plnění smluvních nebo zákonných povinností nutné údaje dále uchovávat, budou tyto údaje pravidelně mazány za předpokladu, že nebude zapotřebí jejich dalšího – dočasného –
zpracování, a sice pro následující účely:
Plnění obchodních a daňových povinností, které mohou plynout např. ze specifických zákonů (zákona proti praní špinavých peněz, zákona o cenných papírech apod.),

Obchodní záznamy a dokumentace budou uchovávány s ohledem na lhůty vymezené v příslušných předpisech. Uchování důkazů podle místně platných právních
předpisů o promlčecích lhůtách.

Jaká jsou moje práva z hlediska ochrany údajů?

Každý subjekt údajů má právo přístupu ke svým údajům dle článku 15 Nařízení GDPR, právo na opravu dle  článku 16 Nařízení GDPR, právo na vymazání údajů dle článku 17 Nařízení GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 Nařízení GDPR, právo na vznesení námitky podle článku 21 Nařízení GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 Nařízení GDPR. V souvislosti s GDPR dále platí všechny aplikovatelné právní předpisy dle místní úpravy. Mimoto platí i právo na odvolání k příslušnému dozorovému úřadu (článek 77 Nařízení GDPR).
Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, který nám udělíte, můžete kdykoliv odvolat tím, že nás v tomto smyslu informujete. To se týká také odvolání prohlášení o souhlasu, který nám byl dán před datem účinnosti Nařízení GDPR, tj. před datem 25. 5. 2018. Dovolujeme
si Vás upozornit, že odvolání souhlasu bude účinné pouze do budoucna a nemá vliv na zpracování údajů prováděné před datem odvolání.

Mám povinnost údaje poskytnout?

V rámci našeho obchodního vztahu máte povinnost poskytnout ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro založení, provádění a ukončení obchodního vztahu a pro plnění souvisejících smluvních povinností nebo jejichž shromažďování je naší zákonem danou povinností. Bez
těchto údajů bychom v zásadě nebyli schopni uzavřít s Vámi smlouvu, poskytovat na základě této smlouvy plnění ani tuto smlouvu ukončit. Podle právních předpisů souvisejících s praním špinavých peněz máme především povinnost předtím, než s Vámi vstoupíme do obchodních vztahů, zjistit Vaši totožnost z průkazu totožnosti, a zejména Vás požádat o Vaše jméno, místo a datum narození, státní příslušnost, adresu bydliště a údaje z průkazu totožnosti a tyto údaje zaznamenat. Abyste nám umožnil tyto zákonné povinnosti plnit, jste povinni poskytnout nám potřebné informace a dokumenty podle zákona proti praní špinavých peněz a oznámit nám veškeré změny, které by mohly v průběhu našeho obchodního vztahu nastat. V případě neposkytnutí informací a dokumentů z Vaší strany nejsme oprávněni zamýšlený obchodní vztah uzavřít ani v něm pokračovat.

Do jaké míry bude rozhodování automatizované?

Plně automatizované rozhodování podle článku 22 Nařízení GDPR pro účely zakládání a realizace obchodních vztahů v zásadě nevyužíváme. Pokud by využití těchto procesů bylo v konkrétních případech nutné, budeme Vás o této skutečnosti a o Vašich
souvisejících právech informovat zvlášť, pokud tak požaduje zákon.

Bude probíhat profilování?

Vaše údaje budou zpracovávány zčásti automaticky, aby mohlo být provedeno hodnocení určitých rysů  (profilování). Profilování například použijeme
v následujících případech: Podle zákonných a regulatorních předpisů máme povinnost bojovat proti praní špinavých peněz, financování terorismu a trestným činům ohrožujícím majetek.

V této souvislosti je třeba údaje (mj. údaje o platebních transakcích) podrobovat analýzám.
Tato opatření slouží i pro Vaši ochranu. Abychom byli schopni cíleně Vás informovat o našich produktech a poskytovat Vám poradenství, využíváme analytické nástroje. Ty nám umožňují provádět komunikaci podle Vašich potřeb a reklamu včetně průzkumů trhu a mínění.